ບັນຊີ ເປີດວັນທີີ່17/12/2018 – ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 18/01/2019

30
ປະເພດວຽກ ບັນຊີ-ການຕະຫຼາດ
ໜ້າວຽກ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍມີຄື:
【ບັນຊີ】
-ກວດສອບ ແລະ ສະຫຼຸບບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງບໍລິສັດ.
-ດຳເນີນລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງການບັນຊີ.
-ດຳເນີນບັນຊີອາກອນເງິນເດືອນ-ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງບໍລິສັດ.
-ແຜນລາຍຈ່າຍ-ເງິນເດືອນພະນັກງານ.
-ເຮັດລາຍການກ່ຽວກັບການເງິນປະຈຳເດືອນ.【ການຕະຫຼາດ】
-ກຳນົດແຜນການທາງການຕະຫຼາດ, ວິເຄາະ-ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານະການທາງການຕະຫຼາດ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ແລະ ປັບວິທີການເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການ.
-ກຳນົດທິດທາງ, ວາງແຜນບໍລິຫານຈັດການສື່ໂຄສະນາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການບໍລິການ.
-ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາກຸ່ມລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
-ນຳສະເໜີການບໍລິການຂອງບໍລິສັດໃນຊ່ອງທາງຕ່າງໆ.
ເງື່ອນໄຂ -ສະເພາະເພດຍິງ
-ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ
-ສາຂາການເງິນ ການບັນຊີ ຫຼື ການຕະຫຼາດ
*ບໍ່ຈຳເປັນມີປະສົບການ
*ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ
ຕັອງການບຸກຄົນ -ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານບັນຊີເປັນຢ່າງດີ
-ຊື່ສັດ ດຸໝັ່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າວຽກ
-ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
-ມັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊອກຮຽນຮູ້ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ
ບ່ອນປະຈຳການ ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ.
ເວລາການ 8:30-17:00
ວັນພັກ ວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ