25 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2019

ການຮັບສະໝັກ

  • ການສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານ ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານຫາເຮົາໄວ້ກ່ອນໄດ້ທຸກເມື່ອ. ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
    401 Downloads
    108 Downloads

ຮັບສະໝັກງານ

  • ປະຈຸບັນເຮົາເປີດຮັບສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ມີລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:
  • ຍັງບໍ່ມີກຳນົດຮັບສະໝັກ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

STEP1. ສົ່ງເມວ໌ ໂດຍການຕື່ມ ຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມ.
STEP2. ຢື່ນເອກະສານປະກອບ
*ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
*ໃບຮັບປະກັນ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
*ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
*ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)
*ເອກະສານການສຶກສາ(ຖ້າມີ)
*ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)
*ຮູບ 3​x4 ສອງໃບ
STEP3. ເຮັດບົດທົດສອບວັດລະດັບທັກສະທົ່ວໄປ (SPI3)
STEP4. ສຳພາດ
STEP5. ສະຫຼຸບຜົນ

ແບບຟອມສະໝັກແບບອອນລາຍ

ປະຫວັດການຮັບສະໝັກທີ່ຜ່ານມາ