31.8 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2021

ປະຫວັດຮັບສະຫມັກ

ໂປຣແກຣມເມີ້:ເປີດຮັບສະຫມັກ(24/9/2018-30/10/2018)

0
ປະເພດວຽກໂປຣແກຣມເມີ້ໜ້າວຽກ1.ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ 2.ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌ເງື່ອນໄຂ-ຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີທັກສະ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຂຽນໂປຣແກຣມ. *ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດຕັອງການບຸກຄົນ-1.ຊື່ສັດ ດຸໝັ່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າວຽກ 2.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ 3.ມັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊອກຮຽນຮູ້ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານບ່ອນປະຈຳການບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ.ເວລາການ8:30-17:00ວັນພັກວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ