ການບໍລິການ

ການບໍລິການ

1.ຮັບຈັດຫາງານ ພາຍໃນປະເທດ.
2.ຮັບດຳເນີນເອກະສານ ເຮັດຫນັງສືຜ່ານແດນ (Passport).
3.ຮັບຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໃຫ້ນາຍຈ້າງໄທທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າໂຮງງານ ອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆ ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ກະສິກຳ.
4.ຮັບແລ່ນເອກະສານ MOU ເພື່ອເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທແບບຖືກກົດໝາຍສຳລັບແຮງງານທີ່ມີນາຍຈ້າງແລ້ວ.
5.ຮັບຝຶກອົບຮົມພາສາຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ.

ຂະບວນການຄັດເລືອກແຮງງານ

ທີ່ມາຂອງແຮງງານ ແມ່ນມາຈາກຂອບເຂດທົ່ປະເທດ ແຕ່ລະແຂວງເຊິ່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສາຂາປະຈຳແຕ່ລະແຂວງເພຶ່ອເປັນຜູ້ປະກາດຮັບສະໝັກຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນແຂວງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊີ້ແຈງເຖິງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການກຽມຕົວໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ.

ຂັ້ນຕອນການຮັບບໍລິການ

1.ປະກາດຮັບສະໝັກແຮງງານຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ທາງໂຮງງານໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດມາສຳພາດ ແລະ ຕາມ ກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ລາວ.
2.ກວດສອບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຕາມເງື່ອນໄຂ ຂໍ້ທີ່ 1.
3.ກວດສຸຂະພາບຕາມມາດຕະຖານຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ຈະສົ່ງໄປອອກແຮງງານ.
4.ທົດສອບສີມືແຮງງານຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງງານ. (ມີບາງກໍລະນີນາຍຈ້າງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບສີມືແຮງງານ ກັບ ແຮງງານໂດຍກົງ).
5.ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນລຳດັບການເດີນທາງ.

ຂັ້ນຕອນການກວດສຸກຂະພາບ.

ກວດສຸຂະພາບຕາມມາດຕາຖານຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ຈະສົ່ງໄປອອກແຮງງານ.

ຂັ້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາ-ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ກ່ອນເດີນທາງ

ສູນທົດສອບສີມືແຮງງານ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ເພື່ອຄົນລາວ

ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນ ແລະ ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນອອກສູ່ທະເລແຕ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
ການພັດທະນາເສດຖະກິດກຳລັງພັດທະນາໄປເທຶ່ອລະບາດກ້າວໃນນັ້ນຈະມີ:

ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບຕ່າງໆຫລາຍຂະແໜ່ງການເປັນຕົ້ນ1.ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກປາກປ່າສັກ.
2.ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ.
3.ສູນຝຶກ ວິຊາຊີບ ລາວ-ເກົາຫຼີ.
4.ສູນຝຶກ ວິຊາຊີບ ໂພນພະເນົາ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການນະຄອນຫຼວງ.
5.ໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີ.

ນອກນັ້ນຍັງມີສູນຝຶກສີມືແຮງງານຢູ່ແຕ່ລະແຂວງຢ່າງຫຼວງຫລາຍ

ສູນຝຶກວິຊາຊີບເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີການສິດສອນຕາມມາດຕະຖານສາກົນເພາະໄດ້ມີຊ່ຽວຊານອາສາສະໝັກຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນຕ່າງໆ.

ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ

1.ມີບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງໂດຍຮັບຮູ້ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງປະເທດຮັບແຮງງານ.
2.ຫນັງສືຜ່ານແດນຖາວອນເຊິ່ງມີອາຍຸນຳໃຊ້ 3 ປີຂື້ນໄປ.
3.ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງຈາກສູນຝຶກສີມືຕ່າງໆຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດ.
4.ຕ້ອງມີບັດແຮງງານຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
5.ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
6.ຕ້ອງມີວິຊາໄປອອກແຮງງານ ອອກໃຫ້ໂດຍກົງສູນຂອງປະເທດທີ່ຈະໄປອອກແຮງງານ.
7.ຈັດສົ່ງແຮງງານຢູ່ຊາຍແດນທີ່ຈຸດ ຕ.ມ ລະຫວ່າງປະເທດໂດຍມີການເຊັນມອບ-ຮັບແຮງງານຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງບໍລິສັດ.